Notice: Undefined offset: 1 in /home/www/unesco/system/class/core/util.class.php on line 282
유네스코 국제기록유산센터 > 센터소개 > 센터건립 > 센터조감도

센터조감도

  • 인쇄
조감도
 
  • 설 립 부 지 : [28471] 충북 청주시 흥덕구 직지대로 717(875외 3필지) 
  • 면         적 : 부지면적 : 1,606.90㎡ /  건축면적 : 946.01㎡